top of page

Welkom bij onze algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die uitgebracht- of respectievelijk gesloten zijn door de
besloten vennootschap SocialMediaBros., hierna te noemen de gebruiker en/of SocialMediaBros.

2. Op alle, tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten contracten en overeenkomsten, zijn de algemene voorwaarden van SocialMediaBros van toepassing.

3. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten die uitgebracht worden, respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.

4. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door de gebruiker uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offertes of overeenkomsten waar een wijziging of aanvulling is aangebracht.

5. Indien, en voor zover algemene voorwaarden gebruikt worden door de wederpartij die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijvende algemene voorwaarden van de wederpartij buiten toepassing.

2. Offertes

1. Alle offertes van de gebruikers zijn vrijblijvend tenzij, in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Een overeenkomst komt tot stand zodra de gebruiker schriftelijk heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van de wederpartij te accepteren.

3. De door of vanwege de gebruiker bij de offerte verstrekte afbeeldingen, informatie en dergelijke, blijven eigendom van de gebruiker. De gebruiker behoudt alle rechten betreffende het intellectuele eigendom.

4. Deze stukken door de gebruiker verstrekt, mogen op geen enkele wijze geheel of ten dele worden verveelvoudigd, geopenbaard of ter beschikking gesteld aan derden of op andere wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker.

5. De door de wederpartij ter beschikking gestelde verstrekte afbeeldingen, informatie en dergelijke, worden door de gebruiker gedurende zes maanden na het ter beschikking stellen ten behoeve van de wederpartij bewaard.

6. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, afbeeldingen etc. welke tegen de gebruiker ingesteld worden.

 

Dit houdt in dat...

Alle offertes van de gebruiker zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. De gebruiker heeft, indien er geen overeenkomst tot stand komt, recht op vergoeding van alle kosten, gemaakt ter voorbereiding van de offerte, van degene die om het doen van de offerte heeft verzocht tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

3. Prijs en prijsaanpassing

1. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.

2. De gebruiker behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan, wijzigingen in één of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven. De gebruiker stelt de wederpartij tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover hij hiervan gebruik maakt.

3. De gebruiker behoudt zich het recht voor de overeengekomen aantal berekende uren te verhogen als blijkt dat het aantal gecalculeerde uren ruim hoger uitvallen dan vooraf berekend.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden alle prijzen vastgesteld in Antilliaanse Florin (ANG).

5. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief mediakosten, zoals mediabudget, content creatie van video’s of beeldmateriaal tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Bij akkoord van de offerte dient u voor live-gang 50% (vijftig procent) van het offerte bedrag te betalen. Het resterende bedrag wordt na live-gang van de campagne in rekening gebracht.

 

Dit houdt in dat...

Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld. De gebruiker heeft, indien er geen overeenkomst tot stand komt, recht op vergoeding van alle kosten, gemaakt ter voorbereiding van de offerte, van degene die om het doen van de offerte heeft verzocht tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

4. De uitvoering van de overeenkomst

1. De tussenpartijen gesloten overeenkomst dient te worden aangemerkt als een inspanningsverplichting van gebruiker met betrekking tot de te verrichten  werkzaamheden in het kader van de gesloten overeenkomst. De gebruiker bepaalt de wijze waarop het overeengekomen uitgevoerd wordt.

2. De gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de wederpartij door derden te laten uitvoeren, dan wel door derden te laten bijstaan.

3. Het vooraf bepaalde tijdstip waarop aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven, wordt door de gebruiker naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd,  maar is niet bindend.

4. De bepaalde termijn waar binnen de uitvoering van de overeenkomst wordt gegeven, wordt door de gebruiker naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, maar is niet bindend.

5. Overschrijding van het bepaalde tijdstip, dan wel een bepaalde termijn waarbinnen aan de overeenkomst uitvoering gegeven dient te worden, leidt nimmer tot aansprakelijkheid van gebruiker voor directe of indirecte gevolgen van de tardieve prestatie en geeft de wederpartij niet het recht haar verplichtingen van deze overeenkomst op te schorten.

6. Indien de gebruiker de overeengekomen prestatie niet kan verrichten, doordat de wederpartij de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, is de wederpartij in verzuim en heeft de gebruiker recht op vergoeding van de door haar geleden schade. De schade aan de zijde van de gebruiker wordt vastgesteld op de helft van de overeengekomen prijs.

7. De wederpartij verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden.

 

5. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de gebruiker voor alle directe kosten en/of schade, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst (een foutieve copy of gebruik van een foutieve afbeelding in advertenties) is SocialMediaMen in geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die berokkend wordt.

2. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

3. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enig goed en/of de website c.q. de content daarvan van de wederpartij dat de gebruiker of een enig persoon namens hem ter bewerking/onder zich heeft dan tot het bedrag waarvoor de gebruiker zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.

 

6. Overmacht

1. Indien en voor zover de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten.

2. Onder een oorzaak welke de gebruiker niet kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten advertentieplatformen of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen, het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie de gebruiker goederen of diensten betrekt.

3. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet de gebruiker ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de wederpartij.

 

7. Betaling

1. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van de gebruiker of door middel van storting op een door laatst genoemde aangewezen bankrekening.

2. Indien de wederpartij niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft de gebruiker zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de wederpartij een rente van één (1) procent per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke de gebruiker toekomen.

3. Alle kosten, welke voor de gebruiker voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de wederpartij van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/ advocaat en procureur, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door de gebruiker gesteld op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom.

4. De wederpartij is in gebreke door het feit van niet of niet behoorlijke nakoming van de gemaakte kosten.

5. Indien en voor zover de wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvragen van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen de gebruiker van de wederpartij te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.

6. De gebruiker behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen dan wel begrote prijs te verlangen.

7. De wederpartij is gehouden op eerste vordering van de gebruiker zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de wederpartij uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan de gebruiker schuldig mocht zijn.

8. De gebruiker is gerechtigd alle opeisbare vorderingen dan wel op geld waardeerbare vorderingen van de wederpartij op de gebruiker te compenseren met alle opeisbare vorderingen dan wel op geld waardeerbare vorderingen op de wederpartij van de gebruiker of van een tot het concern van de gebruiker behorende rechtspersoon.

9. De gebruiker is gerechtigd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de wederpartij al zijn verplichtingen jegens de gebruiker of een tot het concern van de gebruiker behorende rechtspersoon hoe ook ontstaan is nagekomen.

 

8. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij is de Nederlandse recht van toepassing.

2. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij worden aanhangig gemaakt bij en berecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement Willemstad, Curaçao.

bottom of page