top of page

Privacybeleid

HOE WE MET PERSOONSGEGEVENS OMGAAN

1. Introductie

Wij van SocialMediaBros (hierna SMB) zijn een dienstverlener op het gebied van sociale media en online marketing. Met het uitvoeren van onze dienstverlening op het gebied van het creëren van awareness, het positioneren van een organisatie in de markt, het genereren van leads of het opzetten van een creatieve campagne verzamelen wij diverse persoonsgegevens. Daarbij maken wij gebruik van diensten van softwareontwikkelaars.

Wij van SMB hebben deze privacyverklaring opgesteld om onze klanten te informeren over hoe wij persoonsgegevens verwerken. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons en in onze dienstverlening. Wij hechten waarde aan privacy en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en dragen zorg voor het vertrouwelijk behandelen van de door uw verschafte (persoons) gegevens.

In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarom wij deze gegevens verzamelen, hoe deze gegevens door ons worden verwerkt én waar deze gegevens door ons worden opgeslagen.  

Door middel van het verwerken van de door ons verzamelde persoonsgegevens willen wij uw gebruikservaring verbeteren. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van SocialMediaBros. Via deze weg willen wij u gelijk benadrukken dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere partijen.

 

Privacybeleid SocialMediaBros.

2. Identiteit

Dienstverlener: SocialMediaBros.
Vestigingsadres:

Caracasbaaiweg 186

Willemstad, Curaçao

P: +599 94 61 42 66

F: +599 94 65 42 66

3. Waarom verwerken wij uw gegevens?

Voor het uitvoeren van onze dienstverlening op het gebied van sociale media en online marketing;

- Voor het versturen van onze nieuwsbrief;
- Voor het verwerken van sollicitaties;
- Voor marketingdoeleinden;
- Voor het verbeteren van onze website;
- Voor communicatiedoeleinden;

4. Welke gegevens verwerken wij?

NAW-gegevens:
Bedrijfsgegevens;
Bankgegevens;
Naam contactpersoon klant;
E-mailadres;
Telefoonnummer;

5. Op welke gronden verwerken wij uw gegevens?

Ter uitvoering van een overeenkomst;
- Op basis van uw toestemming;
- Op grond van een wettelijke verplichting;
- Op basis van een gerechtvaardigd belang.

6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens voor een vooraf uitdrukkelijk bepaald doel. Indien een doel is gerealiseerd, dan verwijderen wij de gegevens die wij voor een doel hebben verzameld en verwerkt. In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens voor een bepaald termijn te bewaren, zoals fiscale verplichtingen.

 

7. Met wie delen wij gegevens?

SMB voert haar dienstverlening uit in opdracht van haar klanten. De klanten van SMB bepalen daarbij het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens. SMB is in deze gevallen geen verwerkingsverantwoordelijke en daarmee draagt SMB geen verantwoordelijkheid
 

voor onder andere de juistheid van gegevens die klanten aanleveren, bijvoorbeeld wanneer klanten e-mailadressen aanleveren voor het adverteren op aangepaste doelgroepen. SMB is voor haar opdrachtgevers verwerker. Echter om duidelijke verantwoordelijkheden ten opzichte van SMB en haar klanten vast te leggen zijn onderlinge afspraken gemaakt over het verwerken en beschermen van gegevens.

Hieronder staan de partijen beschreven waarvan SMB diensten en/of producten afneemt voor haar bedrijfsvoering. Ten opzichte van de verwerkingen van onderstaande partijen is SMB
verwerkingsverantwoordelijke en met deze partijen zijn schriftelijke afspraken gemaakt over het verwerken en beschermen van de gegevens:

- Met een derde partij waarvan wij een CRM-systeem afnemen. Hiermee beheren wij onze klantrelaties;
- Met een derde partij die software levert in de vorm van een real-time dashboard voor onze klanten, zodat onze klanten inzicht hebben in de sociale media en online marketingactiviteiten
die voor hun worden uitgevoerd;
- Met een derde partij die software levert in de vorm van een online omgeving, welke SMB gebruikt voor het opslaan en raadplegen van gegevens met betrekking tot de dienstverlening.   
- Met een derde partij die verantwoordelijk is voor de hosting van de website van SMB;
- Met een derde partij die verantwoordelijk is voor het online opslaan van bestanden van SMB;
- Met een derde partij die verantwoordelijk is voor het bieden van een chatruime op de website van SMB;
- Met een derde partij die verantwoordelijk is voor het hosten van de zakelijke e-mail business account;
- Met een derde partij die verantwoordelijk is voor het bieden van een applicatie waarmee SMM interne communiceert. Voor SMB is dit de applicatie waarop berichten, tools en bestanden kunnen worden gedeeld.

 

8. Dienstverleners

Voor het uitvoeren van haar dienstverlening maakt SMB gebruik van verschillende derde partijen die online diensten aanbieden. Deze partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die zij verwerken. SMM heeft geen enkel inzicht in de door hen verwerkte persoonsgegevens. Meer informatie over hoe deze partijen omgaan met persoonsgegevens is terug te lezen in hun privacy statements. Hieronder volgt een opsomming van partijen waarvan SMB diensten afneemt:
- Instagram
- Twitter
- LinkedIn
- Google
- Facebook
- Snapchat
- YouTube

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

 

9. Diensten SMM

Leadgeneratie;
Wanneer de klant SMB de opdracht geeft om leads te genereren, is SMM geen verwerkingsverantwoordelijke, maar in dit geval verwerker van persoonsgegevens. De klant bepaalt immers het doel en de middelen van de verwerking. Persoonsgegevens die door SMB worden verzameld, worden opgeslagen in een onlineomgeving welke passend is beveiligd. Wanneer de termijn van  leadgeneratie is verstreken, verstrekt SMB de persoonsgegevens aan de klant. Vervolgens worden de persoonsgegevens binnen
twee (2) weken verwijderd, nadat het doel van de verwerking is gerealiseerd.

Aangepaste doelgroepen;
Wanneer de klant SMB de opdracht geeft om bepaalde doelgroepen
te targeten, stuurt de klant persoonsgegevens aan SMB. SMB is in dit geval geen verwerkingsverantwoordelijke, maar verwerker van persoonsgegevens. De klant bepaalt immers het doel en de middelen van verwerking. Zolang SMB over de persoonsgegevens beschikt, staan deze opgeslagen in een onlineomgeving welke passend is beveiligd. Nadat het doel van de verwerking is gerealiseerd, worden
de persoonsgegevens binnen twee (2) weken verwijderd.

Facebook cookies;
Onze website is voorzien van een Facebook-pixel. Dat houdt in dat we uw websitegedrag analyseren. De door de Facebook-pixel gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en daarnaast wordt deze informatie geladen in Facebook, zodat we onze websitebezoekers kunnen retargeten en u relevante
Facebookadvertenties kunnen laten zien.
 
Google cookies;
Onze website is voorzien van cookies. Uit deze cookies filtert Google informatie die voor hen relevant is. Dat betekent dat we uw websitegedrag analyseren, het gebruik van onze website bekijken en vervolgens wordt deze informatie ingeladen in ons advertentieaccount van Google. Dit betekent dat wij u hierdoor relevante advertenties kunnen tonen door middel van Google Adwords of Google Display advertenties.

 

10. Welke rechten heeft u?

Intrekken van uw toestemming
Indien de verwerking is gebaseerd op de rechtsgrond toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van eerder uitgevoerde processen die zijn uitgevoerd op basis van de toestemming vóór uw terugtrekking

Recht om te verzoeken, te corrigeren en te verwijderen
Wanneer SMM uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u het recht op een redelijke toegang. SMM zal u uw persoonlijke gegevens verstrekken nadat u hiertoe een verzoek heeft gedaan

Als uw persoonsgegevens onjuist zijn of de gegevensverwerking is irrelevant of tijdens ons verwerkingsproces is de wet overtreden, dan kunt u SMB verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.

Beperking van de verwerking
Als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, dan heeft u het recht om die verwerking te beperken voor een periode dat SMM de juistheid van uw persoonsgegevens kan controleren. Indien uw persoonlijke gegevens onjuist zijn, zal SMB dit zo spoedig mogelijk corrigeren.

Kennisgeving van uw rechten
SMM informeert u te allen tijde over uw verzoek, nádat uw persoonlijke gegevens zijn gerectificeerd, ná het verwijderen van uw persoonsgegevens en wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is.

Gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die u aan SMB heeft verstrekt. SMB zorgt dat u uw persoonlijke gegevens ontvangt in een gestructureerde, veelgebruikte en machine-leesbaar formaat. Verder heeft u het recht om uw persoonsgegevens te verzenden naar een derde zonder enig hinder van SMB.

Hoe maakt u gebruik van uw rechten?
Stuur een e-mail naar info@socialmediabros.com met het verzoek van welk recht u gebruik wilt maken en om welke verwerking van gegevens het precies gaat. Zorg dat u uw persoonlijke gegevens vermeldt, zodat SMB u kan identificeren.

Ná uw verzoek om uw rechten te gebruiken, zal SMB u onverwijld in kennis stellen van het verzoek en in elk geval uiterlijk binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek. Indien noodzakelijk kan dit termijn met twee (2) maanden verlengd worden, rekening houdend met het aantal verzoeken en de complexiteit daarvan. Over enige vertragingen of verlenging zal SMB u binnen één (1) maand ná ontvangst van het verzoek informeren, met inbegrip van de redenen voor de vertraging.

 

11. Vragen en klachten?

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid of op de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, stellen wij het op prijs dat u daarover contact met ons opneemt. Klachten proberen wij te allen tijde naar tevredenheid van beide partijen af te handelen. U kunt ons bereiken via: info@socialmediabros.com.

Bent u toch niet tevreden over de manier waarop wij u klacht hebben behandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

12. Wijzigen privacyverklaring

SMB heeft te allen tijde het recht om de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op www.socialmediabros.com.

bottom of page